Club Natació Xàtiva

 • Full Screen
 • Wide Screen
 • Narrow Screen
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Estatuts

Correu electrònic Imprimeix PDF

CAPÍTOL I

Principis generals

Article 1.- El Club Natació Xàtiva és una asociació privada sense ànim de lucre, amb personalitat jurídica i capacitat d’obrar pròpies, que té com a fi exclusiu el foment, la pràctica i la participació en activitats esportives en l’àmbit federat.

Article 2.- El Club Natació Xàtiva es constituïx a l’empara de la Llei 4/1993, de 20 de desembre, de la Generalitat, de l’Esport de la Comunitat Valenciana, i es regirà per esta llei, pel Reial Decret 177/1981, de 16 de gener, sobre Clubs i Federacions Esportives, i per totes les altres disposicions d’àmbit autonòmic i estatal que estiguen vigents i resulten aplicables; així mateix, es regirà pels presents estatuts i pels reglaments i disposicions de la federació o federacions esportives de la Comunitat Valenciana a què s’adscriga, i, si no n’hi ha, pels de les federacions espanyoles, així com pels reglaments de règim interior o altres que puga aprovar l’assemblea general.

El club acata i reconeix els estatuts i reglaments de la federació o federacions esportives de la Comunitat Valenciana a què s’adscriu i, si no n’hi ha, els de la federació o federacions espanyoles corresponents.

Article 3.- El Club Natació Xàtiva practica com principal modalitat esportiva la de natació, i està adscrit a la Federació de Natació de la Comunitat Valenciana.

Article 4.- L’assemblea general, o si és el cas la junta directiva degudament autoritzada, podrà acordar la creació de tantes seccions esportives com a modalitats específiques es practiquen en el club, havent d’adscriure’s a les federacions respectives i donar compte de la dita creació al Registre d’Entitats Esportives de la Comunitat Valenciana, per mitjà de certificació expedida pel secretari o secretària amb el vistiplau del president o presidenta.

Article 5.- Domicili social

El domicili social es fixa en la localitat de Xàtiva, CP 46800, província València, carrer Germanies, 1-8-30, telèfon 695695280, fax 962282350, correu electrònic Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessiteu que el JavaScript estigui habilitat per a mostrar-la , havent de donar compte, en cas de variació, al Registre d’Entitats Esportives de la Comunitat Valenciana.

Article 6.- L’àmbit territorial d’actuació és la comunitat valenciana, sense perjuí d’integrar-se en organitzacions d’àmbit superior si així s’acordara, així com d’actuar fora d’este àmbit territorial en competicions esportives.

Article 7.- En el seu funcionament, el club es regirà per principis democràtics i representatius, i la sobirania plena residirà en l’assemblea general.

CAPÍTOL II dels socis i sòcies

Article 8.- El nombre de socis i sòcies serà il·limitat. No obstant això, la junta directiva podrà suspendre l’admissió temporal de nous socis o sòcies quan raons d’aforament o de capacitat física de les instal·lacions així ho aconsellen.

Article 9.- Classes de socis i sòcies

El club es compondrà de les següents classes de socis i sòcies: de número, d’honor, familiars i esportius:

 1. Són socis i sòcies de número totes les persones majors d’edat que amb la sol·licitud prèvia siguen admeses i satisfacen la quota social establida.

 2. Són socis i sòcies d’honor aquelles persones als que l’assemblea general del club concedisca esta distinció, i tindran un lloc de preferència en els actes oficials de l’entitat.

 3. Són socis i sòcies familiars totes les persones que depenguen econòmicament d’un soci o sòcia de número, convisquen amb ell o ella en el mateix domicili i tinguen parentiu per consanguinitat o afinitat de primer grau.

 4. Són socis i sòcies esportius les persones menors de 25 anys, que pels seus mèrits esportius siguen reconegudes com a tals per l’assemblea general o per la junta directiva del club. Pagaran les quotes que amb este fi s’establisquen, tindran dret a l’ús de les instal·lacions socials i una vegada complits els 25 anys d’edat passaran automàticament a ser socis i sòcies de número.

Els socis i sòcies de número gaudiran de la plenitud de dret que els conferixen els presents estatuts, sent tots ells i elles membres integrants de l’assemblea general.

Article 10.- Drets i obligacions dels socis i sòcies

1. Els socis i sòcies de número tindran els següents drets:

 1. A participar en el compliment dels fins específics del club.

 2. A exigir que l’actuació del club s’ajuste al que disposa la Llei de l’Esport de la Comunitat Valenciana, a les seues normes de desplegament i a les altres normes autonòmiques o estatals que estiguen vigents i resulten aplicables en matèria esportiva i al que disposen els presents estatuts.

 3. A separar-se lliurement del club.

 4. A conéixer les seues activitats i examinar la seua documentació.

 5. A exposar lliurement les seues opinions en l’àmbit del club. que puguen triar i ser triats per als òrgans de govern i representació, sempre que tinguen 18 anys i plena capacitat d’obrar. que se’ls informe sobre la composició dels òrgans de govern i representació del club, del seu estat de comptes i del desenrotllament de la seua activitat.

 6. A impugnar els acords dels òrgans de govern i representació del club que estimen contraris a la llei o als estatuts. que se’ls senta amb caràcter previ a l’adopció de mesures disciplinàries contra ells o elles, i que se’ls informe dels fets que donen lloc a tals mesures, havent de ser motivat l’acord que, si és el cas, impose la sanció.

2. Són obligacions dels socis i sòcies de número:

 1. Abonar les quotes que exigisca la junta directiva, prèviament aprovades per l’assemblea general.

 2. Contribuir al sosteniment del club, així com a la promoció, difusió i pràctica de les modalitats esportives que es practiquen en el club.

 3. Acatar totes les disposicions que dicten l’assemblea general o la junta directiva per al bon govern del club.

 4. I totes les altres obligacions que es desprenguen del que disposen els presents estatuts.

Article 11.- Els socis i sòcies esportius tindran dret a disfrutar dels servicis i instal·lacions socials del club, tenint com a contrapartida l’obligació de representar-ho en els esdeveniments esportius que este decidisca. Els socis i sòcies familiars tindran dret a disfrutar d’aquells servicis i instal·lacions que es determinen, amb el pagament previ de la quota fixada.

Article 12.- S’establix el principi d’igualtat de tots els socis i sòcies, sense discriminació per raó de raça, sexe, religió, ideologia o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.

Article 13.- Per a l’admissió com a soci o sòcia serà necessari:

 1. Reunir les condicions assenyalades per a això.

 2. Sol·licitar-ho per escrit a la junta directiva.

 3. Satisfer la quota d’ingrés corresponent.

Article 14.- La condició de soci o sòcia es perd:

a) Per voluntat pròpia.

b) Per falta de pagament de les quotes socials establides.

c) Per acord de la junta directiva, fundat en faltes de caràcter molt greu, prèvia incoació d’expedient sancionador i amb audiència de la persona interessada; acord que haurà de ser ratificat en la primera assemblea general que se celebre.

CAPÍTOL III

Òrgans de govern i representació

Article 15.- Són òrgans de govern i representació del club: l’assemblea general, la junta directiva i el president o presidenta.

Article 16.- L’assemblea general L’assembleageneral és el màxim òrgan de representació i govern del club, està integrada per tots els socis i sòcies amb dret de vot.

 1. Si el nombre de socis i sòcies és inferior a dos mil podran intervindre directament tots els socis i sòcies.

 2. Quan el nombre de socis i/o sòcies siga major de dos mil, la participació de l’assemblea general es farà pel procediment de representants, en l’elecció de la qual caldrà ajustar-se al que disposa l’article 15 del Reial Decret 177/1981, de 16 de gener, sobre Clubs i Federacions Esportives.

Article 17.- Convocatòria L’assembleageneral haurà de ser convocada en sessió ordinària almenys una vegada a l’any, per a l’aprovació de comptes i pressupostos, i en sessió extraordinària sempre que es tracte de modificació d’estatuts, autorització per a la convocatòria d’elecció de la junta directiva, presa de diners a préstec, emissió de títols transmissibles, representatius de deute o part alíquota patrimonial, alienació de béns immobles o quan ho sol·liciten almenys un 10 dels socis i o sòcies/. Entre la data de la convocatòria i el dia assenyalat per a la celebració de l’assemblea, en primera convocatòria, hauran de mediar com a mínim quinze dies naturals.

Article 18.- Quòrum i adopció d’acords

1. Les assemblees generals, tant ordinàries com extraordinàries, quedaran vàlidament constituïdes en primera convocatòria quan concórreguen a elles, presents o representats, la majoria dels seus socis i/o sòcies.

En segona convocatòria serà suficient la concurrència de la quarta part dels seus socis i/o sòcies.

En tercera convocatòria serà vàlida siga quin siga el nombre d’assistents.

2. Els acords de l’assemblea general s’adoptaran en general per majoria simple dels vots dels socis i sòcies assistents, és a dir, quan els vots afirmatius superen als negatius. No obstant això, requeriran una majoria qualificada de 2/3 dels vots dels socis i sòcies assistents els acords relatius a: dissolució del club, modificació d’estatuts, disposició o alienació de béns i remuneració dels membres de qualsevol òrgan de govern o representació.

Article 19.- Competències de l’assemblea general

Són competències de l’assemblea general:

 1. Triar el president o presidenta i els membres de la junta directiva per mitjà de sufragi universal, personal, lliure, igual, directe i secret de tots els socis i sòcies amb dret de vot.

 2. Discutir i aprovar, si és procedent, la memòria anual, la liquidació de l’exercici social, el balanç i la rendició de comptes.

 3. Aprovar el pressupost d’ingressos i gastos i la fixació de les quotes socials.

 4. Conéixer, debatre i aprovar, si és el cas, les propostes de la junta directiva o dels socis i sòcies, formulades amb la deguda antelació.

 5. Assenyalar les condicions i formes d’admissió de nous socis i sòcies, i acordar la quantia de les quotes que han de satisfer les persones associades.

 6. Elaborar els reglaments de règim interior del club, així com proposar i aprovar les modificacions dels mateixos i dels presents estatuts.

 7. Disposar i alienar els béns del club, prendre diners a préstec i emetre títols transmissibles representatius de deute o part alíquota patrimonial.

 8. Crear servicis en benefici dels socis i sòcies.

 9. Conéixer i ratificar les altes i baixes de les persones associades, així com les de la junta directiva si les haguera.

 10. I qualssevol altres no atribuïdes expressament al president o presidenta o a la junta directiva.

Els apartats a), f), g) i h) seran competència de l’assemblea general extraordinària.

Article 20.- De la junta directiva

 1. La junta directiva és l’òrgan de govern del club encarregat d’executar els acords adoptats per l’assemblea general i exercirà les funcions que estos estatuts li conferixen.

 2. La junta directiva estarà formada per un nombre de membres no inferior a 5 ni superior a 20, al capdavant de la qual hi haurà un president o presidenta i de la que formaran part, almenys, un vicepresident o vicepresidenta, un secretari o secretària, un tresorer o tresorera i un/a vocal per cada secció esportiva del club.

 3. Tots els càrrecs de la junta directiva seran triats per l’assemblea general, per mitjà de sufragi personal, lliure, igual, directe i secret.

 4. La duració del mandat de la junta directiva serà de quatre anys des de la seua proclamació, podent presentar-se tots els membres a la reelecció conjuntament o per separat en altres candidatures.

 5. Durant el mandat de la junta directiva, en cas de vacants que no superen el 50% dels seus membres, el president o presidenta podrà anomenar substituts que hauran de ser ratificats en la primera assemblea general que es convoque.

 6. La junta directiva la convocarà el president o presidenta, com a mínim amb dos dies d’antelació a la data de la seua celebració. També la podrà convocar a petició de la mitat dels seus membres.

 7. La junta directiva quedarà vàlidament constituïda quan estiguen presents tots els seus membres, encara que no hi haja hagut convocatòria prèvia, si així ho acorden per unanimitat. Així mateix, quedarà vàlidament constituïda en primera convocatòria quan concórreguen la mitat més un dels seus membres, i en segona convocatòria serà suficient que concórreguen almenys 1/3 dels seus membres

En tots els casos, hauran d’estar presents el president o presidenta, o el vicepresident o vicepresidenta i el secretari o secretària o persona de la junta directiva que ho substituïsca en cas d’absència justificada.

Article 21.- Funcions de la junta directiva.

En especial, corresponen a la junta directiva les funcions següents:

 1. Dirigir la gestió del club, vetlant pel compliment del seu objecte social.

 2. Mantindre l’orde i la disciplina en el club, i en les competicions que s’organitzen.

 3. Convocar, per mitjà del seu president o presidenta, a l’assemblea general quan ho creguen necessari, i complir els acords i decisions de la mateixa.

 4. Redactar l’inventari, el balanç, el compte de resultats i la memòria anual d’activitats que hagen de ser sotmesos a l’aprovació de l’assemblea general.

 5. Proposar la redacció o reforma del reglament de règim interior, fixant les normes d’ús de les instal·lacions, així com la modificació d’estatuts.

 6. Anomenar les persones que hagen de dirigir les diferents comissions que es creuen, així com organitzar les activitats del club.

 7. Aplicar totes les mesures esportives, econòmiques i administratives necessàries per al foment i desenrotllament de l’esport dins del club.

 8. Assenyalar les condicions i forma d’admissió de nous socis i/o sòcies, així com les quotes d’ingressos i les quotes periòdiques que hauran de satisfer-se, que hauran de ser aprovades per l’assemblea general.

Article 22.- Funcions del president o presidenta

 1. El president o presidenta del club és el seu representant legal i actuarà en nom seu, tenint l’obligació d’executar els acords vàlidament adoptats per l’assemblea general i la junta directiva.

 2. En particular li corresponen les funcions següents:

 1. Dirigir el club.

 2. Presidir i dirigir els debats, tant en l’assemblea general com en la junta directiva.

 3. Emetre vot de qualitat en cas d’empat.

 4. Convocar les reunions de l’assemblea general i de la junta directiva.

 5. Visar les actes i els certificats confeccionats pel secretari o secretària.

 6. Les restants atribucions pròpies del càrrec i les que li delegue l’assemblea general o la junta directiva.

 1. El president o presidenta serà substituït/a, en cas d’absència, vacant o malaltia, pel vicepresident o vicepresidenta que procedisca per la seua orde o si no n’hi ha el vocal o la vocal de major edat.

Article 23.- Del secretari o secretària

El secretari o secretària de la junta directiva expedix les certificacions amb el vistiplau del president o presidenta, cuidarà de l’arxiu de la documentació, redactarà els documents que afecten la marxa administrativa del club i portarà el llibre de registre d’associats i associades i el llibre d’actes.

Article 24.- Del tresorer o tresorera

El tresorer o tresorera, o qui realitze les seues funcions, serà la persona depositària dels fons del club, firmarà els rebuts i autoritzarà els pagaments i portarà els llibres de comptabilitat. Durant el primer mes de cada any formalitzarà un balanç de situació i el compte de resultats que s’informaran de totes les persones associades per a la seua aprovació per l’assemblea general.

Article 25.- L’exercici de qualsevol càrrec en els òrgans de govern i representació del club tindrà caràcter gratuït, llevat que l’assemblea general decidisca una altra cosa.

CAPÍTOL IV

Patrimoni fundacional i règim econòmic

Article 26.- El club se sotmet al règim de pressupost i patrimoni propis, amb les limitacions legals que corresponguen.

Article 27.- Patrimoni fundacional

1. El patrimoni fundacional del club en el moment de la seua constitució és inexistent

2. En el futur el dit patrimoni estarà integrat per:

 1. Les aportacions econòmiques dels socis i sòcies.

 2. Les donacions o subvencions que reba.

 3. Els resultats econòmics que puguen produir les activitats que organitze l’entitat.

 4. Les rendes, fruits o interessos del seu patrimoni.

 5. Qualssevol altres recursos, de conformitat amb els seus estatuts i la legislació vigent.

Article 28.- Règim econòmic

1. Queda expressament exclòs com a fi del club l’ànim de lucre, i no podrà destinar els seus béns a fins industrials, comercials, professionals o de servicis, ni exercir activitat del mateix caràcter amb la finalitat de repartir els beneficis obtinguts entre els seus socis i/o sòcies.

2. La totalitat dels seus ingressos haurà d’aplicar-se al compliment dels seus fins socials. Quan es tracte d’ingressos procedents de competicions o activitats esportives dirigides al públic, estos ingressos hauran d’aplicar-se exclusivament al foment i desenrotllament de les activitats esportives dels socis i sòcies.

3. El club podrà gravar i alienar els seus béns immobles, prendre diners a préstec i emetre títols representatius de deute o de part alíquota patrimonial, sempre que complisca els requisits següents:

 1. Que siguen autoritzades tals operacions per majoria de 2/3 dels membres assistents a l’assemblea general extraordinària.

 2. Que els dits actes no comprometen de manera irreversible el patrimoni del club o l’activitat fisicoesportiva que constituïx el seu objecte social. En este supòsit, sempre que ho sol·licite almenys un 5% dels socis i/o sòcies, podrà exigir-se l’oportú dictamen econòmic actuarial, firmat per un tècnic o tècnica titulats.

 3. Quan es tracte de prendre diners a préstec en quantia superior al 50% del pressupost anual del club, o que represente un percentatge igual al valor del patrimoni, així com en els supòsits d’emissió de títols, serà imprescindible l’aprovació del Consell Valencià de l’Esport i l’informe de la federació de la modalitat principal.

4. En tot cas, el producte obtingut de l’alienació d’instal·lacions esportives o dels terrenys en què es troben hauran d’invertir-se íntegrament en l’adquisició, construcció o millora de béns de la mateixa naturalesa.

5. L’exercici econòmic coincidirà amb l’any natural i, per tant, el tancament de l’exercici associatiu es produirà el 31 de desembre de cada any.

Article 29.- Títols de deute o de part alíquota patrimonial

 1. Els títols de deute o part alíquota patrimonial que emeta el club seran nominatius.

 2. Els títols s’inscriuran en un llibre que portarà a este efecte el club, en el que s’anotaran les successives transferències.

 3. En tots els títols constarà el valor nominal, la data d’emissió i, si és el cas, l’interés i termini d’amortització.

 4. Els títols de deute només podran ser subscrits pels socis i/o sòcies i la seua possessió no conferirà cap dret especial, excepte la percepció dels interessos establits d’acord amb la legislació vigent, i no podran autoritzar-se emissions de títols alliberats.

 5. Els títols de part alíquota patrimonial seran, així mateix, subscrits pels socis i/o sòcies.

 6. En cap cas estos títols donaran dret a la percepció de dividends o beneficis.

 7. Els títols de deute o de part alíquota patrimonial seran transferibles d’acord amb els requisits i condicions que en cada cas establisca l’assemblea general.

CAPÍTOL V

Règim documental

Article 30.- El règim documental constarà dels llibres següents:

 1. Llibre registre de socis i sòcies, en el que hauran de constar els seus noms i cognoms, el número de DNI i, si és el cas, càrrecs de representació, govern o administració que exercisquen en el club. També s’especificaran les dates d’altes i baixes i de presa de possessió i cessament dels càrrecs al·ludits.

 2. Llibre d’actes, on es consignaran les reunions que celebre l’assemblea general, la junta directiva i els altres òrgans col·legiats del club, amb expressió de la data, assistents, assumptes tractats i acords adoptats. Les actes seran subscrites, en tot cas, pel president o presidenta i el secretari o secretària de l’òrgan col·legiat.

 3. Llibres de comptabilitat, que permeten un seguiment cronològic de totes les seues operacions, així com obtindre una imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats del club.

 4. El balanç de situació i els comptes dels seus ingressos i gastos, que el club haurà de formalitzar durant el primer mes de cada any i que informarà de tots els seus socis i sòcies.

 5. Qualssevol altres legalment exigibles per normatives específiques o l’administració del qual acorde el propi club.

CAPÍTOL VI

Modificació dels estatuts i dissolució del club

Article 31.- Modificació dels estatuts

 1. Els presents estatuts només podran ser modificats, reformats o derogats en l’assemblea general convocada a este efecte, mitjançant un acord que haurà d’adoptar-se per una majoria qualificada de 2/3 dels socis i/o sòcies de número assistents.

 2. La modificació d’estatuts es presentarà en el Registre d’Entitats Esportives de la Comunitat Valenciana en el termini d’un mes des de la seua aprovació, no produint efectes, tant per a les persones associades com per als tercers, fins a la seua inscripció en el mateix registre.

 3. Presentat el projecte de modificació d’estatuts en el Registre d’Entitats Esportives de la Comunitat Valenciana, i per al cas en què el Consell Valencià de l’Esport estimara la necessitat o conveniència de realitzar modificacions al text presentat, la junta directiva queda autoritzada a incorporar-les sense necessitat de sotmetre-les a l’aprovació de l’assemblea general.

Article 32.- Dissolució del club

 1. El club es dissoldrà per les causes següents:

 1. Per acord de 2/3 dels socis i/o sòcies de número assistents.

 2. Per les causes determinades en l’article 39 del Codi Civil.

 3. Per sentència judicial ferma.

 1. En cas de dissolució, el patrimoni net resultant de la liquidació, si ho haguera, es destinarà a finals de caràcter esportiu i no lucratiu, donant-se compte d’això justificadament al Registre d’Entitats Esportives de la Comunitat Valenciana.

 2. La dissolució del club obrirà el període de liquidació, fins al final del qual l’entitat conservarà la seua personalitat jurídica.

 3. Una vegada acordada la dissolució del club i llevat que l’assemblea general dispose una altra cosa o el jutge que, si és el cas, l’acordara, la junta directiva es constituirà en òrgan liquidador.

 4. Entre les funcions dels liquidadors estarà la de sol·licitar la cancel·lació dels seients en el Registre d’Entitats Esportives de la Comunitat Valenciana.

CAPÍTOL VII

Procediment d’elecció de càrrecs representatius i de govern

Article 33.- El president o presidenta i la junta directiva seran triats per mitjà de sufragi universal, personal, lliure, igual, directe i secret de tots els socis i sòcies amb dret de vot, en candidatura oberta o tancada.

Article 34.- L’elecció del president o presidenta i la resta de membres de la junta directiva tindrà lloc en els supòsits següents:

 1. Per expiració del mandat.

 2. Per dimissió, renúncia, defunció o incapacitat física de més del 50% dels membres de la junta directiva, de tal forma que no puga exercir degudament les seues funcions.

 3. Per moció de censura al president o presidenta i/o a la junta directiva.

Article 35.- Si cesara el president o presidenta amb anterioritat a la duració del seu mandat, per dimissió, renúncia, defunció, incapacitat física o incompatibilitat, el substituirà el vicepresident o vicepresidenta que corresponga per orde de prelació durant el temps que reste fins a la conclusió del mandat.

Article 36.- Per a ser elegible s’hauran de reunir els requisits següents:

 1. Ser soci o sòcia de número del club.

 2. Ser major d’edat.

 3. Trobar-se en el ple ús dels drets civils.

 4. Ser de nacionalitat espanyola, nacional d’un estat membre de la Unió Europea o estranger resident a Espanya.

 5. No haver sigut inhabilitat per a càrrec públic per sentència judicial ferma, ni per a càrrec esportiu per resolució ferma dictada per un òrgan disciplinari.

 6. No ostentar el càrrec de president o presidenta en una altra entitat esportiva de la mateixa modalitat principal.

Article 37.- Seran electors tots aquells socis i sòcies de número que integren l’assemblea general amb dret de vot.

Article 38.- La junta directiva convocarà l’assemblea general en sessió extraordinària per mitjà de comunicació escrita a tots els membres de la mateixa, especificant-se com a orde del dia de la convocatòria els punts següents:

 1. Calendari electoral.

 2. Sorteig dels membres components de la junta electoral.

 3. Elecció i nomenament dels components de la mesa electoral.

 4. Elecció, si és el cas, de la junta gestora.

Article 39.- Calendari electoral

En el calendari electoral hauran de figurar, almenys, les dates i terminis de:

 1. Convocatòria de les eleccions.

 2. Exposició pública del cens i presentació de reclamacions al mateix.

 3. Presentació de candidatures (obertes o tancades) i la seua publicació.

 4. Impugnacions de les candidatures presentades i la seua resolució.

 5. Celebració de les eleccions: lloc, dia i hora per a les votacions.

 6. Impugnacions de les votacions i la seua resolució.

 7. Proclamació de les candidatures electes.

Article 40.- Exposició del cens

La convocatòria electoral romandrà exposada en la seu del club durant un període mínim de 10 dies i un màxim de 15, en la qual figurarà la llista de socis i/o sòcies amb dret de vot, perquè les persones interessades puguen interposar les reclamacions oportunes.

Article 41.- Presentació de candidatures

 1. Expirat el termini d’exposició al públic del cens electoral, tindrà lloc la presentació de candidatures, que es tancarà als cinc dies hàbils següents.

 2. Transcorregut eixe termini i durant els tres dies següents, la junta electoral estudiarà la validesa de les candidatures presentades, acceptant únicament les que complisquen els requisits exigits.

 3. Si no hi ha cap candidatura o si les presentades no reunixen els requisits establits, la junta directiva o junta gestora, si és el cas, continuarà en les seues funcions i en col·laboració amb la junta electoral, formalitzant-se en un termini de 15 dies com a mínim i 30 com a màxim un nou calendari electoral que posarà en marxa el nou període electoral.

 4. En el cas que existira una única candidatura que reunira tots els requisits exigits, els seus components seran proclamats com a membres de la nova junta directiva, sense necessitat de celebrar votacions.

 5. Si són diverses les candidatures vàlides, se celebraran les eleccions en la forma prevista. En cas d’empat, es donarà com a guanyadora la candidatura encapçalada per qui té el nombre de soci o sòcia més antic.

 6. Finalitzat el termini d’estudi i acceptació de les candidatures per la junta electoral, es concedirà un termini mínim de tres dies i màxim de sis, en el que es faran públiques les candidatures acceptades i rebutjades, podent-se efectuar durant eixe termini les oportunes reclamacions, que seran resoltes per la junta electoral en el termini de tres dies, comunicant-se l’acord que adopte als interessats.

Article 42.- Votacions

 1. Les votacions s’efectuaran per mitjà de papereta prèviament confeccionada per la junta electoral, que s’entregarà als socis i sòcies perquè l’òmpliguen sense ratllades ni esmenes.

 2. Les reclamacions que es produïsquen amb motiu de la votació hauran de formular-se dins dels tres dies següents davant de la junta electoral, sempre que les persones interessades ho hagueren fet constar en l’acta de l’assemblea.

 3. La junta electoral resoldrà les impugnacions presentades en el termini de tres dies, transcorreguts els quals exposarà en el tauler d’anuncis de la seu del club la proclamació de la candidatura que haja sigut triada.

Article 43.- Mesa electoral

1. La mesa electoral es constituirà una hora abans de l’establida per al començament de l’assemblea general, i estarà integrada per:

 1. La persona de més edat membre de l’assemblea que no forme part de cap candidatura i que actuarà com a president o presidenta de la taula.

 2. Dos representants dels assembleistes triats per sorteig.

 3. La persona de menor edat membre de l’assemblea, que actuarà com a secretari o secretària.

Si és el cas, també podran estar presents en qualitat d’interventors, una persona representant designada per cada una de les candidatures que es presenten a l’elecció. La dita representació haurà d’estar degudament acreditada per qui encapçale la candidatura.

2. Són funcions de la mesa electoral:

 1. Comprovar la identitat dels votants.

 2. Arreplegar les paperetes de vot i introduir-les en una urna degudament tancada i preparada a este efecte.

 3. Redactar, per mitjà del secretari o secretària, l’acta corresponent, on constarà: nombre d’electors, nombre de vots vàlidament emesos, nombre de vots nuls, resultat de la votació i incidències o reclamacions que es produïsquen.

 4. Remetre una còpia de la dita acta a la junta electoral dins de les 24 hores següents.

Article 44.- Junta electoral

 1. La junta electoral es constituirà en la seu del club a l’iniciar-se el procés electoral i romandrà fins a la seua finalització.

 2. Estarà integrada per cinc membres triats per sorteig entre les persones que componen l’assemblea general, que no vagen a presentar-se com a candidats, els quals triaran d’entre ells al president o presidenta i al secretari o secretària de la junta electoral.

 3. Són funcions de la junta electoral:

 1. Admetre i proclamar les candidatures.

 2. Resoldre les impugnacions que es presenten, relatives al cens electoral, a candidats, terminis, etc., així com les relatives a la celebració de les eleccions i resultats de les mateixes.

 3. Decidir sobre qualsevol qüestió que afecte directament les eleccions.

Article 45.- Les reclamacions

1. Les reclamacions en matèria electoral es formularan davant de la junta electoral en el termini de tres dies des que es va notificar la decisió impugnada, sent resoltes també en el termini de tres dies des que van ser presentades.

2. Contra les resolucions dictades en esta matèria pels clubs caldrà ajustar-se al que disposa l’article 19.2 del Reial Decret 177/81, de 16 de gener, o en qualsevol altra normativa autonòmica o estatal vigent que resulte aplicable.

Article 46.- Constitució de la junta gestora

1. Els membres de la junta directiva que no es presenten a la reelecció continuaran en els seus càrrecs, amb funcions de junta gestora, fins que resulte triada una candidatura.

2. Si tots els membres de la junta directiva es presenten a la reelecció, en l’assemblea que aprove el calendari electoral es procedirà a l’elecció d’una junta gestora que suplisca les funcions de la junta directiva durant el transcurs del procediment electoral, funcions que s’iniciaran una vegada comence la fase de presentació de candidatures i continuaran fins que finalitze el període electoral.

Article 47.- Eleccions

1. Si les candidatures són tancades, haurà de figurar en les mateixes la llista o relació dels seus components, amb la designació del càrrec que cada persona haurà d’ostentar en la junta directiva, havent d’estar formada per un nombre de membres igual al de càrrecs a cobrir.

2. Les candidatures tancades hauran d’estar avalades, com a mínim, pel 5% dels membres de l’assemblea, havent de constar el nom i cognoms dels candidats, el seu número d’associat o associada i de DNI, i la seua acceptació.

3. Els membres de l’assemblea que avalen les candidatures tancades faran constar davall de les seues firmes, el seu nom i cognoms, número de DNI i nombre de soci o sòcia. Cap soci o sòcia podrà presentar ni avalar més d’una candidatura; en cas de duplicitat de firmes es tindrà per no posades.

4. Si les candidatures anessen obertes s’actuarà de la manera següent:

 1. En l’assemblea en què es realitze la convocatòria electoral es procedirà a designar el nombre de membres que formaran la junta directiva, assenyalant-se l’orde en què els candidats ocuparan els càrrecs, havent de figurar com a mínim i per este orde els següents:

 1. President o presidenta

 2. Vicepresident(s) o vicepresidenta(s)

 3. Secretari o secretària

 4. Tresorer o tresorera

 5. Vocals

 1. El candidat o candidata que obtinga el nombre més gran de vots serà el president o presidenta, i així successivament per l’orde assenyalat. En cas d’empat es resoldrà a favor de la persona que figure amb el número d’associat o associada més antic.

 2. També es podran efectuar les eleccions a llocs específics de la junta directiva. En este cas, les candidatures seran per càrrecs, adjudicant-se’ls a aquelles persones que en cada cas obtinguen més vots.

 3. En ambdós supòsits, els candidats es presentaran de forma individual.

Article 48.- Cada vegada que es produïsquen unes eleccions o canvis en la junta directiva haurà de comunicar-se al Registre d’Entitats Esportives de la Comunitat Valenciana la nova composició, per mitjà del certificat corresponent.

Article 49.- Moció de censura

1. La moció de censura al president o presidenta i/o a la junta directiva haurà de ser constructiva, incorporant la proposta de candidat(s) alternatiu(s) a aquells que se censuren.

2. La proposta de moció de censura haurà de ser presentada per mitjà d’un escrit firmat per almenys un 30% dels membres de ple dret de l’assemblea.

3. Presentada la moció de censura, el president o presidenta tindrà l’obligació de convocar l’assemblea general extraordinària, per a debatre-la i aprovar-la si és procedent, en el termini màxim de 30 dies naturals.

4. Per a l’aprovació de la moció de censura es requerirà el vot favorable de la mitat més un dels membres de ple dret de l’assemblea general.

CAPÍTOL VIII

Règim disciplinari

Article 50.- Règim disciplinari

1. Als efectes disciplinaris en relació amb els associats serà aplicable directa, en tant i quant l’assemblea general no haja aprovat un reglament específic, el que disposa la Llei 4/1993, de l’Esport de la Comunitat Valenciana, en el Reial Decret 1591/1992, de 23 de desembre, sobre Disciplina Esportiva, i la resta de normes reglamentàries que siguen aplicables.

2. En tot cas, per a imposar qualsevol sanció serà preceptiva la instrucció d’un expedient disciplinari amb audiència de la persona interessada.

CAPÍTOL IX

Activitats, acords i la seua impugnació

Article 51. Les activitats del club hauran d’acomodar-se en tot moment als seus fins estatutaris.

Article 52. Els actes i acords del club que siguen contraris al que disposa la Llei 4/1993, de l’Esport de la Comunitat Valenciana, i disposicions que la despleguen, així com a les altres normes estatals o autonòmiques que siguen aplicables i al que disposen els presents estatuts, podran ser suspesos o anul·lats per l’autoritat judicial a instància de part interessada o del ministeri públic d’acord amb els tràmits establits en la Llei d’Enjudiciament Civil.

Article 53. La impugnació d’acords i actes de clubs davant de l’autoritat judicial no impedirà l’adopció d’aquelles resolucions federatives o de l’autoritat esportiva que foren pertinents.

D./Sra. Ana María Guaita Beltrán, secretari/a del Club Natació Xàtiva, de Xàtiva, del qual és president/a D./Sra. Antonio Herrero Sirvent,

CERTIFICA:

Que en l’assemblea general extraordinària celebrada el dia 17 d’Octubre de 2009, es van aprovar per (1) els presents estatuts.

A Xàtiva, a 15 de Desembre de 2009.

EL SECRETARI O LA SECRETÀRIA

Vo Bo

EL PRESIDENT O LA PRESIDENTA

(1) unanimitat o majoria superior a 2/3 dels assistents.

 

 

You are here: El Club Estatuts

Per poder millorar els nostres serveis, utilitzem cookies de tercers. Si continues navegant, considerem que acceptes la utilització. Per a més informació consulta la nostra Política de Cookies.

Accepte les cookies d'aquesta web.